къандырдзэл


къандырдзэл

мэлылъхуэгъуэм икIэхэм, накъыгъэм ипэхэм къежьэ цIыв пIащэ гъуэжьыжьхэращ
майский жук, хрущ

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.